Parades

St. Patrick’s Day Parade: March 11, 2017
(618) 233-6769

Memorial Day Parade: May 29, 2017
(618) 233-6769

Ainad Shriners Circus Parade, June 2, 2017

(618) 874-1870

Labor Day Parade: September 4, 2017
(618) 233-6769

Santa Parade: November 24, 2017
Optimist Club of Belleville
(618) 910-0419